Algemene Voorwaarden

Worldvisuals Communication gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van begunstigers en andere relaties. Wij houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) van 25 mei 2018. Wij zien er op toe dat dit gebeurt bij producties, dit geldt voor personen die in beeld of geluid herkenbaar zijn in films, zowel bij documentaire als fictie, voor crewleden en andere relaties van de stichting.

 

1 Overeenkomst, offerte en bevestiging

1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop of andere voorwaarden van de opdrachtgever, van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de WorldVisuals gesloten overeenkomsten.

1.2

Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. De opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld door WorldVisuals. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstig opdrachten.

1.3.

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar desondanks mee instemt dat WorldVisuals een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden WorldVisuals eerst nadat deze schriftelijk door WorldVisuals zijn bevestigd.

1.4

Wanneer de opdrachtgever een zelfde opdracht gelijkertijd aan anderen dan WorldVisuals wenst te verstrekken of de opdracht eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij worldvisuals, onder vermelding van deze andere hiervan op de hoogte te stellen.

2 De uitvoering van de overeenkomst

2.1

WorldVisuals zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal WorldVisuals de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

2.2

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door WorldVisuals mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.

2.3

Een door WorldVisuals opgegeven termijn voor het volbrengen van de media opdracht heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. De opdrachtgever dient WorldVisuals in het geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen.

2.4

Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht van WorldVisuals.

2.5

Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste concepten, ruwe montages en masters te controleren en goed te keuren. Indien WorldVisuals, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven ofandere derden zal geven, dan dient de opdrachtgever op verzoek van de WorldVisuals zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te bevestigen.

2.6

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan WorldVisuals te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van derden

3.1

Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van de film, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan WorldVisuals, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

3.2

Indien WorldVisuals op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slecht een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan WorldVisuals namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

3.3

Indien bij de uitvoering van WorldVisuals volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.

4 Rechten van intellectueel eigendom en eigendomsrechten

4.1

Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voorkomende rechten van intellectueel eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan WorldVisuals. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend WorldVisuals daartoe bevoegd.

4.2

Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

4.3

Tenzij het werk er zich niet voor leent, is WorldVisuals te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van WorldVisuals openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4.4

Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, draaiboeken, scripts, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, originelen en andere materialen of elektronische bestanden, eigendom van WorldVisuals, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

4.5

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch WorldVisuals jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

5 Gebruik en licentie

5.1

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met WorldVisuals, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het ontwerp, waarvoor op het moment van de het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan WorldVisuals bekend te zijn gemaakt.

5.2

De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van WorldVisuals niet gerechtigd het ontwerp ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In dat geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp, heeft WorldVisuals het recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van de opdrachtnemer een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

5.3

Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie komt te vervallen.

  1. vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
  2. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, worden de werkelijke gemaakte uren en kosten in rekening gebracht.

5.4

WorldVisuals heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie ten zij anders afgesproken.

6 Honorarium en bijkomende koste

6.1

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die WorldVisuals voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten zijn gespecificeerd in de offerte.

6.2

Indien de opdrachtgever door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden WorldVisuals gehanteerde honorariumtarieven.

6.3

Bij iedere opdracht wordt ten minste een dagvergoeding in rekening gebracht. Deze dagvergoeding bedraagt € 450,- exclusief BTW.

7 Betaling

7.1

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke renten. Alle door WorldVisuals gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van

€ 150,- excl. BTW.

7.2

WorldVisuals heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht tenzij anders in de offerte bepaald.

7.3

De opdrachtgever verricht de aan WorldVisuals verschuldigde betalingen zonder korting of verrekening, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschoten, die hij aan de opdrachtnemer heeft verstrekt. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden op te schorten.

7.4

WorldVisuals heeft het recht een aanvangsfactuur te sturen voor de aanloopkosten ten hoogte van maximaal 1/2 van de offerte.

 8 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

8.1

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast eventueel een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

8.2

Indien de overeenkomst door WorldVisuals wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verricht werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan WorldVisuals redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

8.3

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door WorldVisuals op eigen naam voorde vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

8.4

Zowel WorldVisuals als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de andere partij. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft WorldVisuals het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

8.5

In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door WorldVisuals zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat WorldVisuals ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de opdrachtnemer voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.6

Wanneer de werkzaamheden van WorldVisuals bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke betalingen, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slecht worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten minste drie maanden.

9 Garanties en vrijwaringen

9.1

De opdrachtgever garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij /zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

9.2

De opdrachtgever vrijwaart WorldVisuals of door WorldVisuals bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.3

De opdrachtgever vrijwaart WorldVisuals voor aanspraken met betrekking tot de rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

10 Aansprakelijkheid

10.1

WorldVisuals is niet aansprakelijk voor:

  1. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
  2. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien

deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet

aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

  1. fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
  2. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers

van de opdrachtgever.

10.2

WorldVisuals is uitsluitend aansprakelijk voor aan hem toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel verstaan:

  1. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  2. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van de opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat de kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aansprakelijkheid van WorldVisuals voor alle overige dan voorgenoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

10.3

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van WorldVisuals of de bedrijfsleiding van WorldVisuals –ondergeschikten derhalve uitgezonderd, is de aansprakelijkheid van WorldVisuals voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft, verminderd met de door de WordVisuals gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan Euro 45.000 en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan WorldVisuals uitkeert.

10.4

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.5

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te behouden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan WorldVisuals niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van de kopieën niet was opgetreden.

11 Overige bepalingen

11.1

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met WorldVisuals gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij de overdracht van gehele onderneming.

11.2

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de ander partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3

Op de overeenkomst tussen WorldVisuals en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Worldvisuals en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar WorldVisuals is gevestigd (Amsterdam) of de volgens wet bevoegde rechter, dit ter keuze van WorldVisuals.